Regulamin sklepu idfmetale.pl

§ 1 - Definicje

 1. Regulamin – poniższe regulacje wraz z wszelkimi załącznikami oraz dodatkami, które wyraźnie się do niego odwołują i które stanowią jego integralną część.
 2. Użytkownik – osoba fizyczna posiadająca pełną lub ograniczoną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna oraz jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, korzystające ze Sklepu.
 3. Kupujący – Użytkownik, który złożył w Sklepie zlecenie zakupu (zamówienie) Towaru.
 4. Operator – podmiot zarządzający Sklepem idfmetale.pl, którym jest IDFMETALE PROSTA S.A. z siedzibą w Katowicach (40-032), przy ulicy Jagiellońskiej 5/1, zarejestrowana pod nr 0000921233 w Rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, REGON 38992204000000 , posiadającą NIP: 9542830777 oraz kapitał zakładowy w wysokości 2 050 000 złotych (opłacony w całości). Przez Operatora rozumie się również prowadzone przez niego oddziały.
 5. Oddział – wydzielony przez Operatora, punkt odbioru osobistego zakupionych towarów, wskazany na liście Oddziałów prezentowanej na stronie Operatora w zakładce Kontakt.
 6. Sklep – serwis internetowy zarządzany przez Operatora znajdujący się pod adresem internetowym www.idfmetale.pl na który składa się szereg elementów właściwych serwisom internetowym, za pomocą którego Użytkownik może dokonać zakupu Towarów.
 7. Towar – każdy przedmiot, oferowany do sprzedaży przez Kontrahenta
 8. Towar Notowany – zgodnie z art. 10 ust. 3 ustawy o prawach konsumentów - Towar, będący przedmiotem umowy, w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi przedsiębiorca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy. W przypadku zawarcia takiej umowy przez konsumenta, prawo do odstąpienia od niej jest wyłączone. Do grona towarów notowanych w ofercie Operatora zalicza się produkty umieszczone w kategoriach 'złoto' (zarówno w postaci sztab inwestycyjnych jak i monet bulionowych) oraz 'srebro' (zarówno w postaci sztab inwestycyjnych jak i monet bulionowych)
 9. Artykuł – Tekst informacyjny zamieszczany na stronie internetowej Sklepu
 10. Baza Danych – zbiór danych, informacji i innych treści przekazanych dobrowolnie przez wszystkich Użytkowników, które są gromadzone i przetwarzane za zgodą Użytkownika, na potrzeby czynności wykonywanych przez Sklep.
 11. Dane Rejestracyjne – dane osobowe dobrowolnie podawane przez Użytkownika w procesie rejestracji w Sklepie, które są za jego zgodą gromadzone i przetwarzane w uporządkowany sposób w Sklepie, na potrzeby realizacji transakcji wykonywanych w ramach Sklepu.
 12. Wartość Dewizowa – wartość dewizowa w rozumieniu ustawy z dnia 27 lutego 2012 r. prawo dewizowe (Dz. U. z 2002 r. nr 141, poz. 1178), przez którą rozumie się Zagraniczne Środki Płatnicze oraz Złoto Dewizowe i Platynę Dewizową
 13. Zagraniczne Środki Płatnicze - Waluty Obce i Dewizy
 14. Waluty Obce - znaki pieniężne (banknoty i monety) będące poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej prawnym środkiem płatniczym, a także wycofane z obiegu, lecz podlegające wymianie; na równi z walutami obcymi traktuje się wymienialne rozrachunkowe jednostki pieniężne stosowane w rozliczeniach międzynarodowych, w szczególności jednostkę rozrachunkową Międzynarodowego Funduszu Walutowego (SDR).
 15. Dewizy - papiery wartościowe i inne dokumenty pełniące funkcję środka płatniczego, wystawione w Walutach Obcych.
 16. Złoto dewizowe i platyna dewizowa - złoto i platyna w stanie nieprzerobionym oraz w postaci sztab, monet bitych po 1850 r., a także półfabrykatów, z wyjątkiem stosowanych w technice dentystycznej; złotem dewizowym i platyną dewizową są również przedmioty ze złota i platyny zazwyczaj niewytwarzane z tych kruszców.
 17. Siła wyższa - wszelkie nadzwyczajne okoliczności o charakterze zewnętrznym, powstałe po zaakceptowaniu przez Użytkownika Regulaminu i niemożliwe do przewidzenia, takie jak: katastrofy, klęski żywiołowe, pożary, wybuchy, działania wojenne i akty władzy państwowej.
 18. Adres e-mail – indywidualny, elektroniczny adres pocztowy, za pośrednictwem której Użytkownik może wysyłać i odbierać wiadomości oraz inne dane.

§ 2 - Postanowienia ogólne

 1. Regulamin określa zasady funkcjonowania i korzystania ze Sklepu. Postanowienia Regulaminu w sposób wyłączny określają prawa i obowiązki Użytkowników Sklepu.
 2. W określonych przypadkach, w szczególności na potrzeby przeprowadzenia promocji, Operator może wprowadzić warunki oferty lub sprzedaży różne od warunków wskazanych w Regulaminie, o czym Użytkownik zostanie wcześniej poinformowany.
 3. Sklep umożliwia dokonywanie zakupów Towarów. Wszystkie Towary dostępne w Sklepie są wolne od wad fizycznych i prawnych.
 4. Kopiowanie i rozpowszechnianie treści zawartych w witrynie internetowej Sklepu, jak również, zastosowanych rozwiązań, w tym rozwiązań technicznych, grafik, zdjęć Towarów oraz innych zastosowanych w Sklepie rozwiązań, na wszystkich polach eksploatacji, bez pisemnej zgody Operatora jest zabronione. Korzystanie ze Sklepu przez Użytkownika nie skutkuje w żadnym zakresie nabyciem przez Użytkownika jakichkolwiek praw własności intelektualnej do Sklepu oraz treści prezentowanych w witrynie internetowej Sklepu. Zabronione jest naruszanie w jakikolwiek sposób praw własności intelektualnej do Sklepu.
 5. Niedopuszczalne są działania mogące utrudniać lub destabilizować funkcjonowanie Sklepu. W przypadku stwierdzenia przez Operatora takich działań ze strony Użytkownika, jego konto w Sklepie zostanie niezwłocznie zablokowane. Operator podejmie wówczas również wszelkie działania prawne związane z naprawieniem poniesionej szkody. Wymienione działania Użytkownika mogą być również uznane za przestępstwo w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny (Dz. U z 1997 r. nr 88, poz. 553).
 6. Użytkownik zobowiązuje się do korzystania ze Sklepu zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, normami społecznymi i obyczajowymi, postanowieniami niniejszego Regulaminu oraz zasadami Netykiety, a w szczególności do:
  1. działania w sposób nie naruszający praw innych Użytkowników;
  2. bieżącego kontrolowania ewentualnych zmian Regulaminu i zapoznawania się z nimi;
  3. nie przenoszenia na osoby trzecie prawa do korzystania z konta;
  4. nie podszywania się pod inne osoby;
  5. nie naruszania tajemnicy korespondencji;
  6. nie podejmowania działań mających na celu odczytanie haseł innych Użytkowników;
  7. nie zakładania konta o nazwie nawiązującej do wyrazów powszechnie uznanych za obraźliwe i niezgodnych z dobrym obyczajem, konta o nazwie zawierającej zastrzeżone znaki towarowe lub elementy chronione prawem, do których Użytkownik takiego prawa nie posiada, a także konta o nazwie mogącej wprowadzić w błąd innych Użytkowników, w szczególności nazw tożsamych lub zbliżonych do nazw stosowanych przez Operatora do bieżącej obsługi Sklepu i korespondencji z jego Użytkownikami;
  8. korzystania z narzędzi Sklepu zgodnie z ich przeznaczeniem.

§ 3 - Zasady Dokonywania Zakupów

 1. Użytkownik może złożyć zamówienie na zakup Towaru poprzez formularz na stronie internetowej Sklepu, kupując dokonuje zapłaty za Towar przelewem bankowym na rachunek bankowy wskazany przez Operatora.
 2. Realizacja zamówienia następuje po wpłynięciu zapłaty za Towar. Zapłatę przelewem bankowym należy zrealizować w przeciągu 24 godzin od daty i godziny złożenia zamówienia. Niedokonanie zapłaty w tym terminie może skutkować anulowaniem zamówienia Kupującego przez Operatora. Operator zastrzega sobie możliwość wcześniejszej realizacji zamówienia, jeżeli po dokonaniu zapłaty Kupujący prześle potwierdzenie jej dokonania na adres [email protected] Za datę zapłaty uznaje się dzień uznania rachunku bankowego.
 3. W zależności od aktualnej oferty oraz rodzaju Towaru, Towar jest wysyłany w terminie do 1, do 3, do 14 przy czym o aktualnym terminie wysyłki dla danego rodzaju Towaru, Operator każdorazowo informuje w umowie Kupującego. Do terminu dostawy nie wlicza się czasu pozostawania przesyłki gotowej do odbioru przez Kupującego w miejscu wskazanym przez Operatora lub innego podmiotu dokonującego dostawy, a nie odebranej przez Kupującego.
 4. Do każdego zamówienia wystawiana jest Faktura, która dołączana jest także do zamówienia w formie papierowej.
 5. Towary prezentowane w Sklepie nie stanowią oferty w rozumieniu ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. kodeks cywilny (Dz. U. z 1964 r. nr 16, poz. 93), są one jedynie zaproszeniem do składania ofert zakupu po stronie Użytkownika.
 6. Do wartości zamówienia złożonego przez Kupującego, Operator dolicza koszty dostawy. Koszty dostawy obciążają Kupującego.
 7. Ceny podane w Sklepie są cenami brutto i podawane są w złotych polskich.
 8. Kupujący może dokonać płatności za złożone zamówienie poprzez płatność przelewem bankowym, płatność gotówką w oddziale Operatora lub poprzez System Bezpiecznych Płatności Internetowych obsługiwanych przez Autopay S.A.
 9. Kupujący dokonując zakupów może wybrać towary dostępne w 24 godziny, 7 dni, 14 dni lub 30 dni roboczych. Terminy dostawy liczone są od momentu zaksięgowania płatności na koncie Operatora.
 10. Dostawa Towarów jest dokonywana z prawem do sporządzenia protokołu będącego podstawą do ewentualnej reklamacji, w przypadku nie przyjęcia jej z powodu uszkodzonego opakowania.
 11. Dostawa z prawem do sprawdzenia Towaru w obecności kuriera lub innej osoby dostarczającej zamówiony Towar, pod warunkiem zastrzeżenia wyboru tej formy dostawy w trakcie składania zamówienia;
 12. Inna forma dostawy, oferowana przez Operatora w trakcie składania zamówienia przez Kupującego; na warunkach określonych przez danego przewoźnika (kuriera), z którego usług korzysta Operator, przy czym warunki te zostaną przedstawione Kupującemu przez Operatora przy każdorazowym składaniu zamówienia.
 13. Przesyłka dostarczana jest na podany przez Kupującego adres, a odbiór przesyłki przez osobę, która wskazała, że jest upoważniona do odbioru przesyłki w jego imieniu, uważany jest za skuteczny. Operator nie ponosi odpowiedzialności za błędne wskazanie adresu doręczenia przez Kupującego.
 14. Kurier Poczty Polskiej (Pocztex24) ma prawo, w przypadku niezastania osoby upoważnionej do odbioru przesyłki, do pozostawienia awizo wraz ze wskazaniem Urzędu Pocztowego, w którym możliwe będzie odebranie przesyłki.
 15. W wyjątkowych przypadkach Operator zastrzega sobie prawo do rozpatrzenia reklamacji, pomimo nie spełnienia warunków, o których mowa w warunkach dostawy stosowanych przez przewoźnika (kuriera), z usług którego korzysta Operator.

§ 4 - Rejestracja

 1. Rejestracja w Sklepie dokonywana jest na podstawie wypełnionego przez Użytkownika formularza rejestracyjnego, który zawiera wszelkie dane niezbędne do zrealizowania przez Operatora złożonego zamówienia.
 2. Rejestracja jest bezpłatna i całkowicie dobrowolna.
 3. Użytkownik zobowiązany jest do podania w formularzu rejestracyjnym Danych Rejestracyjnych zgodnych z prawdą.
 4. W przypadku podania przez Użytkownika nieprawdziwych Danych Rejestracyjnych, Operator zastrzega sobie prawo do niezrealizowania zamówienia i/lub bezterminowego zablokowania konta Użytkownika.
 5. Użytkownik w toku rejestracji wyraża zgodę na przetwarzanie przez Operatora Danych Rejestracyjnych, zgodnie z warunkami określonymi w§9 Polityka Prywatności.
 6. W procesie rejestracji tworzone jest nowe konto, a Użytkownik wybiera unikalny login, za pomocą którego może się logować do Sklepu.
 7. Każdy Użytkownik ma prawo do posiadania wyłącznie jednego konta w Sklepie.
 8. Korzystanie z kont innych Użytkowników oraz udostępnianie swojego konta innym Użytkownikom jest zabronione.
 9. Niedopuszczalne jest posiadanie przez Użytkownika dodatkowych kont, które w jakikolwiek sposób wykorzystywane są do łamania postanowień niniejszego Regulaminu.
 10. Użytkownik zobowiązuje się chronić podane podczas rejestracji dane (m.in. login, hasło) przed nieuprawnionym dostępem osób trzecich. Użytkownik udostępnia dane logujące do Sklepu osobom trzecim na własną odpowiedzialność.

§ 5 - Korzystanie ze Sklepu

 1. Zabrania się wykorzystywania Sklepu w celach innych niż zamierzone przez Operatora.
 2. Użytkownik ma prawo do:
  1. dokonywania modyfikacji swoich danych rejestracyjnych zgodnie z zasadami niniejszego Regulaminu;
  2. zrezygnowania z użytkowania Sklepu;
  3. zażądania usunięcia swoich danych rejestracyjnych z chwilą zaprzestania korzystania z Sklepu;
 3. Użytkownik, którego konto zostało zawieszone, nie może ponownie zarejestrować się w Sklepie bez uprzedniej zgody Operatora.

§ 6 - Artykuły

 1. Artykuły stanowią integralną część Sklepu.
 2. Przeglądanie Artykułów ma charakter otwarty i jest możliwe bez konieczności rejestracji w Sklepie.
 3. Artykuły zostały przygotowane z zachowaniem najwyższej staranności i wykorzystaniem wysokich kwalifikacji, wiedzy i doświadczenia autorów. Zaproponowane wskazówki i porady są wyrazem opinii autorów i ich zastosowanie może wymagać dodatkowych, pogłębionych konsultacji.
 4. Operator nie świadczy doradztwa ani nie udziela rekomendacji zawarcia transakcji w rozumieniu przepisów Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych, lub ich emitentów (Dz.U. z 2005 r. Nr 206, poz. 1715)

§ 7 - Prawa i obowiązki Operatora

 1. Operator zastrzega sobie prawo do wycofania dowolnego Towaru ze swojej oferty.
 2. Operator zastrzega sobie prawo do czasowego zawieszenia, zablokowania lub całkowitego usunięcia konta Użytkownika w razie złamania przez niego zasad niniejszego Regulaminu oraz w innych uzasadnionych przypadkach.
 3. W maksymalnym zakresie dopuszczalnym przez prawo właściwe Operator nie ponosi odpowiedzialności za:
  1. sposób, w jaki Użytkownicy korzystają ze Sklepu ani za jakiekolwiek inne działania Użytkowników;
  2. przerwy w działaniu Sklepu spowodowane Siłą Wyższą;
  3. jakiekolwiek szkody Użytkownika wynikające z nieprawidłowego użytkowania Sklepu;
  4. zdarzenia wynikłe na skutek udostępnienia przez Użytkownika danych konta osobie trzeciej lub też wejścia przez osoby nieupoważnione w posiadanie hasła Użytkownika bez jego wiedzy lub woli, lub z przyczyn leżących po stronie Użytkownika;
  5. bezprawne działania osób trzecich polegające na ingerencji w system komputerowy Użytkownika, w szczególności włamania i wirusy komputerowe;
 4. Operator dołoży wszelkich starań aby Artykuły i pozostałe informacje zawarte na Sklepie były jak najbardziej rzetelne i wiarygodne.
 5. Operator zobowiązuje się do egzekwowania postanowień niniejszego Regulaminu w stosunku do wszystkich Użytkowników Sklepu.
 6. Operator zastrzega sobie prawo do:
  1. czasowego lub całkowitego zaprzestania działalności Sklepu, w szczególności do przerw spowodowanych awarią, Siłą Wyższą lub w celu przeprowadzenia prac technicznych;
  2. okresowego wyłączania usług Sklepu w sytuacjach awaryjnych oraz w celach przeprowadzenia prac technicznych, po uprzednim powiadomieniu Użytkowników komunikatem wysłanym na podaną podczas rejestracji Skrzynkę e-mail.

§ 8 - Polityka Prywatności

 1. Warunkiem dokonania zakupu Przedmiotu w Sklepie jest podanie wymaganych Danych Rejestracyjnych. Zarejestrowanie się w Sklepie jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie tych danych zgodnie z Ustawą z 29.08.1997 r. o Ochronie Danych Osobowych Dz.U.Nr 133 z 1997.
 2. Operator szanuje prawo Użytkowników Sklepu do prywatności, dlatego nie udostępnia osobom trzecim ani nie wykorzystuje w celach marketingowych jakichkolwiek danych przekazywanych Operatorowi przez Użytkowników. Wyjątek stanowi sytuacja, gdy obowiązek ujawnienia tych danych będzie spoczywał na Operatorze z mocy obowiązującego prawa.
 3. Administratorem Państwa danych osobowych jest  IDFMETALE PROSTA S.A. z siedzibą w Katowicach (40-032), przy ulicy Jagiellońskiej 5/1, zarejestrowana pod nr 0000921233 w Rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, REGON 38992204000000 , posiadającą NIP: 9542830777 oraz kapitał zakładowy w wysokości 2 050 000 złotych (opłacony w całości). (Operator sklepu internetowego www.idfmetale.pl)
 4. Rejestracja w Sklepie jest równoznaczna z akceptacją plików Cookies przez Użytkownika. Pliki Cookies są niezbędne do prawidłowego działania Sklepu. Cookies mogą być również używane do zbierania ogólnych, statystycznych informacji o korzystaniu ze Sklepu. Cookies są nieszkodliwe dla komputera i zawartych na nim danych. Warunkiem ich prawidłowego działania jest akceptacja cookies przez przeglądarkę i pozostawienie tych plików na dysku.
 5. Użytkownikowi przysługuje prawo do wglądu do Danych Rejestracyjnych oraz do ich poprawy, a także prawo do żądania zaprzestania ich przetwarzania i przechowywania przez Operatora.
 6. Zgłoszenie przez Użytkownika wniosku o usunięcie przez Operatora Danych Rejestracyjnych powoduje usunięcie tych danych z Bazy Danych oraz likwidację konta Użytkownika. W sytuacji takiej dokonanie kolejnego zakupu w Sklepie wymaga ponownej rejestracji.
 7. Operator zastrzega sobie prawo do wysyłania informacji związanych ze złożonym zamówieniem na podaną w procesie rejestracji skrzynkę e-mail. Wysyłane wiadomości dotyczą wyłącznie świadczonych przez Operatora usług w ramach Sklepu.
 8. Operator zastrzega sobie prawo do udostępnienia danych osobowych podmiotom zewnętrznym - firmie kurierskiej (kurier Poczty Polskiej Pocztex24) lub podmiotom obsługującym płatności internetowe (DotPay). W takich przypadkach ilość przekazywanych danych jest ograniczana do niezbędnego minimum. Ponadto, podane przez Państwa dane osobowe mogą zostać udostępnione właściwym organom władzy publicznej, jeżeli wymagają tego obowiązujące przepisy prawa.
 9. Operator zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Polityce Prywatności. Zmiany te nie mogą dotyczyć udostępniania osobom trzecim informacji o danych osobowych i adresowych Użytkowników.

§ 9 – Procedura reklamacji

 1. Reklamacje należy składać pisemnie na adres siedziby Operatora
 2. Jeżeli podane w reklamacji dane lub informacje wymagają uzupełnienia, przed rozpatrzeniem reklamacji, Operator zwraca się do składającego reklamację o jej uzupełnienie we wskazanym zakresie.
 3. Operator rozpoznaje reklamację w terminie 10 dni od daty jej otrzymania.
 4. Odpowiedź na reklamację wysyłana jest na adres e-mail przypisany do Konta danego Kupującego oraz umieszczana w panelu Kupującego na jego Koncie.
 5. Warunkiem rozpatrzenia reklamacji, jest dostarczenie Operatorowi reklamowanego Towaru wraz z dowodem jego zakupu i opisem reklamacji.
 6. W przypadku rozpatrzenia reklamacji na korzyść Kupującego – Operator naprawi lub wymieni reklamowany Towar na pełnowartościowy lub jeżeli wymiana nie będzie możliwa zwróci należność za reklamowany Towar w ciągu 14 (czternaście) dni od daty rozpatrzenia reklamacji. Jeżeli Kupującym jest konsument, może zamiast zaproponowanego przez Operatora sposobu usunięcia wady żądać wymiany Towaru na wolny od wad albo zamiast wymiany żądać usunięcia wady, chyba że doprowadzenie Towaru do zgodności z umową w sposób wybrany przez Kupującego jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez Operatora.
 7. Kupujący nabywający Towar w celu związanym z działalnością zawodową lub gospodarczą (Kupujący nie będący konsumentem) ma prawo złożyć reklamację stosownie do obowiązujących w tej mierze przepisów prawa, przy czym odpowiedzialność Operatora oraz Kontrahenta z tytułu rękojmi za wady fizyczne Towarów ogranicza się do kwoty, jaką Kupujący zapłacił za nabycie danego Towaru.
 8. Towary sprzedawane w Sklepie mogą być objęte gwarancją udzieloną przez ich producenta bądź dystrybutora. Operator oraz Kontrahent nie udzielają żadnej gwarancji na jakiekolwiek sprzedawane Towary.
 9. W przypadku Towaru, na który producent lub dystrybutor udzielił gwarancji, Kupujący może reklamować Towar posiadający wady korzystając z uprawnień wynikających z udzielonej gwarancji - w tym wypadku Klient reklamuje Towar bezpośrednio do gwaranta (podmiotu udzielającego gwarancji), a Operator może być tylko pośrednikiem przekazującym reklamację.

§ 10 – Odstąpienie od umowy

 1. Klienci sklepu www.idfmetale.pl mają prawo odstąpić od umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia w którym weszli Państwo w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Państwa weszła w posiadanie rzeczy.
 2. Prawo do odstąpienia od umowy przez konsumenta jest ustawowo wyłączone w przypadku umowy, w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi przedsiębiorca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy. Sprzedawca ma jednak prawo przystać na zwrot lub wycofanie złożonego, w tym opłaconego zlecenia zakupu towarów będących przedmiotem takiej umowy -w takim przypadku rozliczenie z Kupującym nastąpi na podstawie cen zamieszczonym na poniższej stronie internetowej: https://idfmetale.pl/skup
 3. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, muszą Państwo poinformować nas tj. IDF Sp. z o.o. ul. Jagiellońska 5/1 Katowice, adres e-mail [email protected], o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą, faksem lub pocztą elektroniczną). Mogą Państwo skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy znajdującego się tutaj, jednak nie jest to obowiązkowe. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby wysłali Państwo informację dotyczącą wykonania przysługującego Państwu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu 14 dni
 4. W przypadku odstąpienia od umowy zwracamy Państwu wszystkie otrzymane od Państwa płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Państwa sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez nas), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o Państwa decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej umowy.
 5. Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Państwa użyte w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie zgodziliście się Państwo na inne rozwiązanie; w każdym przypadku nie poniosą Państwo żadnych opłat w związku z tym zwrotem. Proszę odesłać lub przekazać nam rzecz, na adres: IDF Sp. z o.o. ul. Jagiellońska 5/1, Katowice (kod pocztowy 40-032) niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformowali nas Państwo o odstąpieniu od niniejszej umowy. Termin jest zachowany, jeżeli odeślą Państwo rzecz przed upływem terminu 14 dni
 6. Koszty zwrotnego dostarczenia towaru obciążają konsumenta, o ile odstąpienie nie zostało wywołane faktem choćby przejściowej niemożności spełnienia przez Sklep świadczenia o właściwościach zamówionych przez konsumenta.

§ 11 - Postanowienia końcowe

 1. Wszelkie spory związane z działalnością Operatora na podstawie niniejszego Regulaminu będą rozstrzygane przez sądy powszechne. Kupujący ma możliwość skorzystania z pozasądowego sposobu rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń przed Stałym Polubownym Sądem Konsumenckim przy Wojewódzkim Inspektorze Inspekcji Handlowej we Katowicach. Informacje o sposobie dostępu do ww. trybu i procedur rozstrzygania sporów, znajdują się pod następującym adresem: www.uokik.gov.pl, w zakładce „Rozstrzyganie sporów konsumenckich”.
 2. Informacje o wszelkich zmianach w Regulaminie będę niezwłocznie publikowane na stronie Sklepu oraz przesyłane drogą elektroniczna na adres e-mail wskazany przez Użytkownika przy rejestracji. Zmiana Regulaminu nie będzie dotyczyła transakcji sprzedaży Towarów, które zostały zawarte przed dniem wejścia w życie zmian, zaś wszelkie zmiany Regulaminu będą wchodzić w życie w terminie nie wcześniejszym aniżeli 7 dni przed datą publikacji zmian na Stronie Sklepu.
do góry
bezpieczna dostawa
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper Premium